onsite.infoshop

An Anarchist and Autonomous Community-Based Resource Center in Muntinlupa City (Manila south), Philippines

SA LUMAD KAMI NAGMULA….

“Nawa’y kasihan ng ating mga Bathala ang mga Katutubong pamayanan na patuloy na tumututol  sa mapag-imbot na mga layunin ng korporasyon, pamahalaan at mga grupong nangungubli sa pangako ng kalayaan na ang layunin pala ay maghasik ng kontrol, magkamal ng kita at iabante ang kanilang mga pansariling pam-pulitikang agenda.

Sa gabay ng ating mga ninuno ….”

lumad poster

Ang napakarami at samu’t-saring kultura sa arkipelago ay sumasalamin sa masigla, makulay, maka-kalikasan, ispontanyo at malayang proseso ng pamumuhay na mga organikong komunidad.

Wala nang mas likas-kaya pa sa pamumuhay ng mga katutubo mula sa iba’-ibang pamayanan ng ekosistema ng ating kapuloan. Ang maka-kalikasang pamumuhay na may malalim na respeto sa kapwa-tao ay napakahalagang relasyon mga ng mga sinaunang komunidad na siyang nagsiguro na ang lipi ng tao ay aabot sa kasalukuyang panahon. Samakatuwid ay utang natin sa ating mga ninuno ang mga kaalaman, kasanayan at mga pag-uugali na siyang naging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Ang Monarkiya, Republika at Simbahan ay mga institusyong halinhinang nagsamantala, pumuksa, nagnakaw at bumusabos sa mga katutubong komunidad sa arkipelago. Ang katawagang Pilipinas ay walang iba kundi simbolo ng pagyakap sa maka-Kanluraning kultura, pulitika at isipirtwalidad na siyang nagiging ugat ng ating pagkapariwara at patuloy na kamangmangan sa ating katutubong sarili.

Ang mga lumad at iba’t-ibang katutubong komunidad sa ating kapuloan ay siyang mga nalalabing kultura na ating pinag-ugatan. Ang mga katutubong ito ay  nagpanatili ng kanilang kalayaan sa kabila ng malawakang pananakop ng iba’t-ibang institusyong kagaya ng monarkiya, simbahan at mga korporasyon. Napanatili ng mga katutubong komunidad na ito ang kanilag kasarinlan sa harap ng mga modernong pangdigmang kagamitan at mga banal na kasulatan. Gayundin, patuloy silang tumututol sa kaunlarang inilalako ng mga korporasyon sa pagmimina, pagkuha ng natural gas at pagto-troso.

Ang mga nalalabing katutuobng kultura at mga komunidad ay siyang natitira nating koneksyon sa ating katutubong sarili. Dapat nating kondenahin ang anumang karahasan, pang-aalipusta at pagtatangkang alisin sila sa kanilang organikong pamumuhay.

Sa maraming pagkakataon, ang pagpasok ng mga institusyon kagaya ng gobyerno, militar, korporasyon, simbahan at mga otoritaryan na maka-kaliwang grupo ay nagdudulot ng kaguluhan, pang-aabuso, pang-aalipusta at pagpatay sa mga lumad at katutubo. Libong taon bago pa dumating ang sistema ng mga institusyon ay malaya at masagan ng namumuhay ang ating mga ninuno, samakatuwid hindi nila kailangan ang mga kaunlarang inilalako ng pagmimina, pagto-troso, militarisasyon at konsyumerismo.

Matagal na nating alam ang mapag-imbot na intesyon ng mga korporasyon sa mga tinubuang lupa ng mga katutubo; at sa tulong ng gobyerno kanilang winawasak ang mga kalikasan na siyang batayan ng pag-iral, kultura at kabuyahan ng ating mga kapatid na katutubo.

ITIGIL ANG PAGPATAY SA MGA LUMAD! KATARUNGAN SA MGA KATUTUBONG BIKTIMA NG PANGDARAHAS NG MGA KORPORASYON, GOBYERNO AT MAKA-KALIWANG GRUPO NA GINAGAMIT ANG MGA KATUTUBO PARA SA KANILANG PAMPULITIKANG INTERES, NEGOSYO AT PRIBELEHIYO.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 27, 2015 by .
%d bloggers like this: