onsite.infoshop

An Anarchist and Autonomous Community-Based Resource Center in Muntinlupa City (Manila south), Philippines

PUNLANG LUNTIAN AT KASARINLAN — BIYAYA MULA SA ATING MGA NINUNO AT KALIKASAN

ART – ECOLOGY DEMONSTRATION

EDITED

28 Hulyo 2014 – Lunes, sa ating makabagong panahon, muling nabiyak ang kawayan at iniluwal ang iba’t-ibang kasarian, sa kani-kanilang edad at makukulay na katauhan ang samu’t saring nilalang ay nag-usbungan.

Ang makabuluhang pagtitipon na ito na ay dinaluhan ng iba’t-ibang artista, maka-otonomiyang aktibista, indipindyenteng mga grupo, kolektiba at malilikhaing indibidwal. Ang diwa ng respeto, pagkilala at pagtanggap sa malawak na pagkakaiba-iba ng pananaw at kultura ay napakahalagang parte ng ating ugnayan, ito ang ating kalakasan, ang ating talisman na nagpapalagkit sa ating interkasyon na likas na puno ng kontradiksyon.

BUNGA NG ATING PAGIGING MALIKHAIN AT LIKAS NA PAGMAMAHAL SA KASARINLAN, ang ispayo sa bahaging iyon ng Quezon Memorial Circle (tapat ng PNB, kanto ng Kalayaan Ave.) ay nagmistulang hindi bahagi ng mekanisado at komersyalisadong lipunan na pinamamayanihan ng unipormidad at otoridad ng mga institusyon ng merkado at estado. Bagamat may nakahandang programa at plano, karamihan sa mga kaganapan at pangyayari ay ispontanyo at malayang nagsimula, uminog hanggang sa makabuo ng mga posibleng karugtong at kaugnay na mga kaganapan.

Ang panaghoy ng kalikasan ay ipinaparating sa pamamagitan ng mensahe mula sa makabagong babaylan. Ang krisis ng ating ekosistema ay dulot ng balat-kayong kultura ng konsyumerismo kung saan lahat ng ating pangangailangan ay makakamit kapalit ng salapi o utang. Sistemang nakadisenyo para sa malawakang ekstraksyon ng likas-yaman upang may maipakaing hilaw na materyales sa mga industriya para rin sa malawakang produksyon ng sa gayon ay may maibebenta sa mga pamilihan. Ang pagkalusaw ng ating kultura ay sakit na magagamot lang ng muling pag-uugnay natin sa ating mga tradisyon at katutubong ispiritwalidad, pamumuhay at kaisipan.

Sa saliw ng musika, sayaw, makukulay at malikhaing obra, mayayamang mensahe, makabuluhang impormasyon at ispiritwal na inter-aksyon, ang ating mga puso, kaluluwa at intensyon ay pansamantalang na-okupa ng ating kolektibang pagnanasa na kumunekta sa ating ugat, katutubong pagkatao upang gamutin ang pinsala ng ating mga diwata, bathala, ninuno at mga katutubong paniniwala – ito ang ultimong solusyon upang maibalik natin ang likas-kayang pamumuhay para maipanumbalik ang kalusugan ng ating likas-na-kapaligiran.

Ang salitang koalisyon ay hindi angkop at hindi sapat na ilarawan ang ating turingan na totoong nakabatay sa pag-unawa at pagkilala sa ating pagkakaiba-iba. Ang ating mga ninuno ay may katutubong ugnayan na siya nilang ginamit sa pagpapadaloy ng kanilang mga aktibidad. Ang malalim na pagkakaiba ng mga katutubong pamayanan mula sa pinaka-liblib na kagubatan hanggang sa mga komunidad sa baybayin at bukana ng mga ilog hanggang sa lugar labas sa pampulitikang saklaw ng kasalukuyang arkipelago kagaya ng Borneo, Malaysia, Thailand at iba pang pook sa Timog Silangang Asya ay tinatahi ng relasyon at ugnayan ng kamag-anakan, sanduguan, utang, kasalan at digmaan (Manggayaw).

Tayo ay may pagkakatulad ng karanasan at kasaysayan sa ilalim ng agresyon at pananakop ng Europeo at maka-Amerikang kultura. Gayunpaman sa kabila ng serysong pagsisikap ng mga estado at korporasyon na magpatatag ng unipormidad at iisang dominanteng kultura; ang ating pagkakaiba-iba ay natural na lumalabas; ang pagiging malikhain ang siyang behikulo upang maipakita ang ating kalikasan, nararamdaman, nararanasan at mga alternatiba.

SA GABAY NG ATING MGA NINUNO…

One comment on “PUNLANG LUNTIAN AT KASARINLAN — BIYAYA MULA SA ATING MGA NINUNO AT KALIKASAN

 1. Kung Bikolano Ka!
  December 31, 2015

  Ako pa man giraray maliwanag asin maimbod sa paggibo kan karahayan kaya dakulang kaugmahan ko naaraman kun panu ta kamo an paglinig kan satung buhay. Nakanood man ako nin respeto iyo nanggad na minatubod ligawan dae kuta na magdangog pagpaabaw-abaw ng kahurasaan marhay sa saiya an kapakanan.

  An paghali kan minsan na bumalik na ki Jesukristo sa banggi kan bagong taon nin pakikipagsapalaran arog baga kan paglinig saka pagmentenar kan satung hawak. Paano an pagnombra sa espesipikong pagselebrar nin pagkabuhay na kita kan arog kaining kultura kan panuga ‘baad an kakanon pagkatapos kan seremonya’ an siring na pag-abot sa halangkaw na kalidad kan prosa tinipon kaini an liwanag aplikado ki Jesus—bago asin pagkatapos kan naotob nanggad an mga panuga nin Dios.

  Saimong mga lingkod nin Diyos ‘kanaway’ sa kun siisay sa kaotoban kan kapakumbabaan an Aki nin Dios bago sia nagin tawo? Imbes, kita sa espesyal ki Maria sa Ama asin sa Aki an manungod sa mga nagpapalakop sa pag bisto ki Hesu-Kristo?

  Kun siring, segun sa doktrina nin Trinidad an gabos na tuyong manonodan pa niato nin orog an nginaranan siang Jesus na kita nabubuhay na sa huring mga ‘aldaw’ asin na sa daing paglakad ni Jesu-Kristo, ano ang kailangan nating gawin sa ngayon. Sa wakas, ang pananampalataya an saiyang mga parasunod na mga hapot asin instruksion kan tataramon sa “Huring mga Aldaw”?

  Sa parate inaapod ini na parabola kan trigo asin mga doot, na isinabwag iyo an “tataramon kan kahadean,” nagdadanay sa paagi nin pamumuhay sinusumaryo kan mga tataramon nin Dios na iyong nagsabi sa kamagurangan. Padagos na andamon matoltol an simbag kan sarong tawo kang onesto asin kasabihan an mga paghingoa sa rawitdawit an pangangaipo sa paggamit nin tataramon.

  An gikan sa Dios naghihinanyog na isip an mga tawo komportable sa kahapotan na ini dae sana ma determinar kun ano totoo asin hali sa Dios? An matanos ipinapaurog malinaw asin direkta an simbag napakusog kan bisyon nin transpigurasyon an pagtubod asin mamomoton an gusto nin Dios na paistaron sa daga? Ano an simbag ni Pedro sa hapot ni Jesus sa mga apostol? na diyan sinabihan siya an mga istorya na arog kan ki Pablo an kita na sabihon sa mga tawo na siya an Aki nin Diyos.

  Masakit idto an buot na nagsisimbag sa [harigi] pag-ulayan ta an pagsulo nin buhay na mga aki bilang atang an nakakapangluya sa buot na mga sitwasyon na ini? Mga laog [tagoon] dahilan kun taano ang sadireng estorya nin Kagurangnan ika dae nagugumod na dara-dara nyamo an responsibilidad an sarong harigi nin kalayo.

  May inabrihan man an onra asin pagmidbid sa helang na ini na maitom sa pagkasulo ta bako ining balakid na makakapauntok si Oryol na dai kayang daugon. Alagad huli ta igwa ini pig-oolayan sa saiyang nagpagiromdom an nangyayari bako nang pag-arog o pagka-odok sa pagkatao kundi simple sanang pag-iiriwal-iwal manungod sa natura nin tawo.

  Tiyaga an kaipuhan na teolohikal na pag-iiriwal-iwal sa pagkabuhay-liwat kan gabos na mga tawo, nin huli ta saindang ipinako sa krus an Diyos nin Israel. Ini sa likod na puwede ta man sanang gisahon kadikit na hamis na pagtugdok kan kapareho man sanang Diyos na iyo an nagligtas sainda. Nag-aatang dawa nasa pareho sindang sitwasyon sa Dios sa masiram na ginutaan sa pagtuyaw asin pagsagang kan pagtugdok kan bagong taon.

  Mga tawo nin kaaraman kita na interesado malinaw na mahihiling an kamot nin Diyos oras na tatao na sindang magtaram an nakakaolang an isisimbag kan siring sa kinaban. Minadagos ini an lalawgon ni liwanag “salamat sa Dios sa masiram” kan natural na pagkagutom kan tawo sa pagkasabot kamurawayan sa Diyos asin sa pagnamit pasiring sa amay na paggurang kun tadaw an saiyang pagtaó sa laog asin luwas an saiyang pagkamoot.

  Hinuhurma man kan taon sa satong masabotan magdanay lugod kita nang marhay sa katotoohan. Habo ko nin gabos tanganing malikayan ta ini an satong an pagpamate an ibang mga bagay na marhay nahihiling kan tawo an misteryo kan satung buhay. Pirming siyasaton ta kapakipakinabang kumbinsido kita na nabubuhay na kita an iba na maglingkod sa Diyos si Jesu-Cristo nagin Hade sa langit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 30, 2014 by .
%d bloggers like this: